Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické

osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I. Objednávka tovaru

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného

systému na www.dyno.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-
shop), poštou.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000

Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú

adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ,

IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka

prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba

v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej

osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a

vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do

24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku,

spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a

spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania

predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa.

Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie

stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná

forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie

vybavovania objednávky.

II. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru

bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od dátumu

overenia objednávky.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k

dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu

podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo

zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu

bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet

predávajúceho.

3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu

4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri

inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to

cez Slovenskú poštu (1,80 EUR pri objednávke do 25 EUR, pri objednávke nad 25 EUR

sa poštovné neúčtuje)

IV. Prevzatie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na

objednávke.

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a

kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný

bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou

spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické

porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších

peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby

prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má

spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné

náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné

ako produkt predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za

produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na

spotrebiteľa.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia

spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

V. Storno objednávky

1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1.

kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u

spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).

2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní

odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou,

musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a

musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na

náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom

musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na

obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ

súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o

odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť

a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo

preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred

dohodnutým spôsobom späť.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných

prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so

súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od

pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých

požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo

produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

5. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy

po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých

nákladov a zmluvnú pokutu vo výške XX% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) vystavená cena produktu bola chybná

VI. Záručné podmienky

1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných

listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba

pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora

ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení

spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej

činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri

uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje

– zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom

balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu

predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom

3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením

výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou,

nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi

montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou

osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym

zaobchádzaním.

4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť

predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe

týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k

osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší

produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude

spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil

kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje

spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s

týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za

ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku

nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere,

za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov

medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom

Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo

nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a

zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa

č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa

pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a

predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté

z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo

Občianskeho zákonníka.

4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú,

faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä

prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe

zmluvné strany.

Pripoj sa k nám na sociálnych sieťach